INSTITUT CATALÀ DEL PATRIMONI CULTURAL

L'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)

Creat el 2006 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona l’Institut Català de Recerca en el Patrimoni Cultural vol situar l’herència rebuda, el pòsit del temps i de les civilitzacions, el fil de la memòria, al centre de la seva activitat.

 

Actualment, des de l'any 2013.  l'ICRPC està dirigit pel Professor Dr. Joaquim Nadal i amb la direcció tècnica del Dr. Joan Bosch. Des de l'any 2013 l'Institut ha incorporat noves línies d'estudi seguint la projecció a nivell internacional des d'una recerca realitzada des de Catalunya.

 

El centre va comptar en la fase inicial (2007-2013) amb la direcció del Dr. Gabriel Alcalde i la direcció tècnica del Dr. Josep Burch període en el que es van desplegar les primeres línies de recerca.


 

Atorguem al patrimoni cultural una dimensió universal i ens fixem tant en el patrimoni material com en el patrimoni immaterial i seguim les directrius de la Unesco en aquesta matèria i de tots els organismes internacionals entre d’altres l’ICOM.

 

El patrimoni és el testimoni que ens ha pervingut de l’evolució de les societats humanes i té un valor documental, físic i immaterial, que ens ajuda a identificar i definir el perfil de les civilitzacions i de les societats.

 

A Catalunya el rastre i els vestigis acumulats adquireixen una dimensió singulatr associada a l’evolució històrica, social, institucional i cultural del nostre territori. Jaciments, monuments i equipaments defineixen una xarxa nodrida i notable que expressa els successius processos de patrimonialització.

 

L’ICRPC orienta la seva recerca a aquest patrimoni. Al seu estudi, als seus usos, als nous processos de patrimonialització, als públics que hi venen i a la captació de nous públics.

 

La recerca bàsica s’acompanya de recerca aplicada i combinades busquen disposar de les eines bàsiques per definir un mapa, un repertori, un inventari, i la corresponent catalogació del patrimoni català i es proposa la seva difusió, estudi i internacionalització.

 

Treballs propis amb les línies de recerca del seu equip i els seus membres i encàrrecs d’institucions i particulars conformen el bagatge dels prop de deu anys d’existència de l’Institut i la definició de les seves línies de futur.

 

I no ens oblidem de la necessària i imprescindible socialització i comunicació de la recerca envers la societat, amb projectes i actuacions que des del centre realitzem i que potenciarem.

 

Amb seu a Girona i vocació de cooperació institucional amb tots els centres de recerca i les institucions acadèmiques de Catalunya i internacionals l’ICRPC, amb una línia de publicacions pròpia, vol ser present de forma activa en la definició del discurs bàsic sobre patrimoni cultural, entès com una peça essencial de la dimensió cultural i històrica de Catalunya.

Objectiu de l'institut

Ser un centre de referència en el camp de la recerca en patrimoni cultural a través del treball científic basat en criteris d’excel·lència i l’obertura i interrelació de l’Institut amb altres grups de recerca que operen tant en el camp del patrimoni cultural com en altres àmbits científics.


linies

QUÈ FEM?

La nostra missió

A partir de la recerca en patrimoni cultural, aportar a la societat, i d'una manera especial a la societat catalana, elements d'anàlisi sobre la seva herència històrica i cultural i sobre les seves relacions socials actuals i futures.
Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya

Nom del grup: Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya. Modalitat: Grup de recerca preconsolidat (GRPRE).

Referència:  2017 SGR 00835. Investigador principal: Joaquim Nadal i Farreras.

Entitat finançadora: AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya;

Membres: Joaquim Nadal Farreras, Joan Bosch Ballbona, Gemma Domènech Casadevall, Saida Palou Rubio, Antonio Rojas Rabaneda, Xavier Ulled Bertran.

Col·laboradors: Nina Krammerer, Rosa Maria Gil, Mauro Salis.

Durada: 01/01/2017-31/12/2019


Objectiu 1

Impulsar una recerca d’alt nivell en patrimoni cultural.

El primer objectiu del grup de recerca està vinculat a l’elaboració de treballs científics de qualitat centrats en el camp del patrimoni cultural, tant aquells que tenen com a objectiu principal l’ampliació de les fronteres del coneixement, sense relació directa amb la producció de serveis relacionats, com aquells que poden tenir una aplicació directa per part de les institucions i ens que operen en aquest camp.

Per efectuar això el grup impulsarà la captació i atracció de talent, especialment pel que fa els investigadors sèniors i postdoctorals.

En el context d’aquesta recerca el grup es donarà a conèixer a conèixer a  institucions i entitats nacionals i internacionals. La visualització del treball del grup de recerca ha de permetre establir vincles amb aquesta agents amb l’objectiu d’impulsar la recerca i la seva aplicació en el camp del patrimoni cultural. Aquests vincles són els que aportaran valor social a l’activitat que realitza el grup, la qual cosa permetrà assolir el valor afegit necessari per tal de consolidar el grup de recerca com un equip de referència en el camp del patrimoni cultural.

 

Objectiu 2

Potenciar programes de formació d'alt nivell especialitzats en el camp del patrimoni cultural en general o en qualsevol dels seus àmbits.

Un dels objectius del grup és la formació d’alt nivell en patrimoni cultural. Aquest objectiu es concreta amb la participació dels membres del grup en la formació permanent i reglada que s’efectuï a les universitats de Catalunya i a nivell internacional en aquest camp. L’establiment d’una col·laboració estable i duradora amb les universitats catalanes per al desenvolupament d’estudis de postgrau en el camp del patrimoni cultural serà un dels objectius del grup en aquesta etapa.

 

Objectiu 3

Incrementar la valorització del patrimoni cultural en la comunitat científica i en la societat en general a fi d’incidir en la realitat actual.

Un dels objectius pel període 2014-2018 serà la transferència del coneixement des del grup de recerca cap a la societat. Per això, el grup, durant aquesta etapa, es dotarà dels instruments necessaris per fer efectiva aquesta transferència. En aquest línia, l’ús de les TIC esdevindrà fonamental per arribar al màxim de persones i territoris però també haurà d’anar acompanyada d’activitats que podem considerar més tradicionals on el contacte amb el capital humà que podrà aportar el grup ha de ser fonamental per assolir aquest objectiu estratègic.

 

Objectiu 4

Creació de xarxa amb altres centres de Catalunya que treballin en l’àmbit del patrimoni cultural i iniciar el desenvolupament de relacions amb centres d’Espanya, Europa i d'arreu del món que treballin en aquest àmbit.

En aquest període el grup establirà vincles amb centres, l’objectiu dels quals sigui o bé la recerca en patrimoni cultural o la producció de serveis en aquest mateix àmbit. Aquesta relació, que ha de ser intensa en el territori català, també ha de tenir el seu corresponent a nivell internacional, especialment l’europeu. En l’àmbit català, la participació conjunta entre investigadors del grup i professionals del camp del patrimoni cultural ha de fer possible situar el grup en una posició de lideratge. Pel que fa l’àmbit internacional, la possibilitat de participar conjuntament amb projectes europeus, especialment en el marc d’Horizon 2020,  i també la d’oferir la possibilitat de participar investigadors d’altres països en la recerca efectuada en el marc del grup enriquirà i potenciarà, per tant, la recerca pròpia.

 

Objectiu 5

Internacionalització de la recerca realitzada pel Grup de Recerca.

Els resultats de la recerca obtinguts pels investigadors de el grup de recerca no tenen un objectiu estrictament local sinó que és obvi que la seva recerca s’ha de moure en paràmetre territorials més amplis, per l’enriquiment de la pròpia recerca que aquest fet aportarà. Per tant, en aquest període 2014-2018 el grup impulsarà la internacionalització de la recerca efectuada pels investigadors de l’ens a través de la concreció de línies d’actuació que permetin assolir aquest objectiu.

Paraules clau: Patrimoni cultural, patrimoni històric, patrimoni artístic, patrimoni etnològic, patrimoni literari, art en perill, reutilització del patrimoni, canvi d'usos del patrimoni

Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya

Frase Negra