PROJECTES

Descripció

L’any 1939, acabada la Guerra Civil, el bàndol guanyador, amb la voluntat d’esborrar el passat immediat i de trobar adeptes per a la nova ideologia, inicia una intensa labor de depuració dels professionals que havien treballat per a la República. Són processos civils, paral·lels als militars i als del Tribunal de Responsabilidades Políticas, destinats a castigar i sobretot intimidar els vençuts. Aquesta situació, ben estudiada i documentada en el cas dels mestres, es produeix en tots els àmbits professionals: funcionaris, metges, advocats... És precisament el cas dels arquitectes el que s’estudia en aquest projecte.

projectes_propis/DEPUORACIO_1.jpg

Objectius

Estudiar la repressió exercida per la dictadura del general Franco contra el col·lectiu d’arquitectes catalans.

Traçar la trajectòria vital i professional del grup d’arquitectes catalans actius durant la Guerra Civil espanyola.

projectes_propis/DEPUORACIO_2.jpg

Metodologia i pla de treball

Localització i anàlisi de la documentació produïda per la Junta Superior de Depuración de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación, la Junta del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña i Baleares i pel Tribunal de Responsabilidades Políticas.

Inventari de les sèries de llicències d’obres dels arxius municipals i els fons professionals dels arquitectes estudiats.

Treball de camp per conèixer l’estat de conservació i/o destrucció dels projectes realitzats per aquests arquitectes.

Buidatge de la premsa de l’època i recerca de testimonis orals per bastir una visió més completa dels personatges.

projectes_propis/DEPUORACIO_3.jpg

Frase Negra