PROJECTES

TORNAR
Diplomatari de Sant Martí Vell
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Diplomatari de Sant Martí Vell

 

Introducció / resum (amb els objectius):

 

Projecte finançat per The Nando and Elsa Peretti Foundation, amb seu a Sant Martí Vell -on hi ha la delegació de Catalunya-. L’ICRPC s’encarrega de gestionar el projecte des del 2010, primerament amb la Elsa Peretti Foundation i des del 2016 l’esmentada Nando and Elsa Peretti Foundation.

 

L’interès de les Fundacions Peretti pel projecte del Diplomatari de Sant Martí Vell respon a l’esperit de conservació, difusió i coneixement del patrimoni històric i cultural mundial de la seva fundadora, la senyora Elsa Peretti, focalitzat aquí en aquest petit municipi de la comarca del Gironès, una població molt vinculada a la vida i l’obra de la dissenyadora italiana.

 

Coordinació científica:

Gemma Domènech i Casadevall

 

Investigadors:

Sílvia Mancebo Garcia i Joan Bellsolell Martínez

 

Descripció:

Les dades històriques conegudes sobre la petita localitat de Sant Martí Vell, al Gironès, són extraordinàriament escasses, malgrat que la documentació medieval i moderna conservada en arxius públics i privats delata una gran riquesa d’informació sobre el lloc i els seus habitants. Per a intentar esmenar i corregir, en part, aquest buit historiogràfic, des de l’any 2010, i amb l’impuls de l’Elsa Peretti Foundation primer i de la Nando and Elsa Peretti Foundation, Delegació a Catalunya, després, s’estan efectuant unes primeres recerques documentals en els llibres de registre de les notaries que van existir a la ciutat de Girona entre el final del segle XV i les primeres dècades del XVI. Així mateix també s’examinen altres fons, col·leccions i registres documentals que permeten abraçar aspectes més enllà de la cronologia citada, concretament des del segle XI i fins el segle XX.

 

Les prospeccions han abastat tota la diversitat de contractes propis de la documentació notarial: capbrevacions, establiments emfitèutics, compravendes, testaments, capitulacions matrimonials, etc. Els resultats d’aquests primers treballs han estat plenament encoratjadors: s’han pogut identificar més d’un miler d’escriptures atorgades per habitants de Sant Martí Vell o bé relacionades amb activitats i negocis que hi van tenir lloc; i s’ha pogut completar l’edició d’aproximadament la meitat dels documents. La intervenció ha permès treure a la llum tot un repertori d’informacions inèdites de temàtica molt diversa, referides tant a la vida privada i familiar com a la pública i col·lectiva.

 

Entre aquestes últimes dades, s’han de destacar les que informen sobre el funcionament polític de la població, especialment sobre l’exercici de la jurisdicció reial i l’organització del govern municipal, aspectes que fins al moment resultaven totalment desconeguts; i, entre les notícies de caràcter econòmic, les relatives a la producció i el comerç de pastell a càrrec de la família Gempere. També s’han identificat les principals senyories alodials que detenien drets dominicals al lloc: el benefici de Santa Maria que Brunissenda de Gironella va fundar al segle XIII al monestir de Sant Daniel de Girona i la petita senyoria laica dels Flaçà, família radicada al paratge del Ginestet.

 

Objectius:

En l’horitzó hi ha l’objectiu d’aconseguir identificar aquella documentació rellevant per descriure la història de Sant Martí Vell i establir un cos bàsic de documents per tal de fer-ne una edició.

 

Metodologia:

La recerca de les actes es du a terme en fons documentals de naturalesa diversa, tant civils (notarials, patrimonials, reials) com religiosos (monacals, episcopals, parroquials), ja siguin de titularitat pública com privada.

 

L’edició de les escriptures es realitza en forma de regest i d’acord amb els criteris que la Comissió Internacional de Diplomàtica va establir per a l’edició de documents medievals (1984). Els regestos s’acompanyen d’un índex de persones i d’altres repertoris de llocs, institucions i tipus documentals. 

 

Més informació:

https://www.nandoandelsaperettidelegation.org/en/page.php?project=66

 

 

Bibliografia generada:

Actualment no hi ha bibliografia generada. Està prevista la publicació, en dos volums, d’un conjunt de sis-cents documents.

 

 

Capbreu del donzell Guillem de Flaçà, senyor de la casa del Ginestet de Sant Martí Vell (any 1456) (Arxiu Històric de Girona. Fons de la notaria de Girona-1, 479, f. 68)

imatge-1-dipl.jpg

Detall del campanar de l’església de Sant Martí Vell

imatge-2-dipl.jpg

Detall de la volta de la nau de l’església de Sant Martí Vell

imatge-3-dipl.jpg

Frase Negra