PROJECTES

TORNAR
Diplomatari de Sant Martí Vell
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Diplomatari de Sant Martí Vell

Projecte finançat per l’Elsa Peretti Foundation, amb seu a Sant Martí Vell, des del seu inici, l’any 2010, i per la Nando and Elsa Peretti Foundation, Delegació a Catalunya, des de l’any 2016. El gestiona l’ICRPC des d’aquest mateix any 2016.

 

L’interès de les Fundacions Peretti pel projecte del Diplomatari de Sant Martí Vell respon a l’esperit de conservació, difusió i coneixement del patrimoni històric i cultural mundial de la seva fundadora, Sra. Elsa Peretti, focalitzat aquí en aquest petit municipi vinculat a la seva vida i la seva obra.

 

Coordinació científica:

Joaquim Nadal i Farreras

 

Investigadora:

 

Sílvia Mancebo Garcia

 

Descripció:

 

Les dades històriques conegudes sobre la petita localitat de Sant Martí Vell, al Gironès, són extraordinàriament escasses, malgrat que la documentació medieval i moderna conservada en arxius públics i privats amaga una gran riquesa d’informació sobre el lloc i els seus habitants. Per a intentar subsanar en part aquest buit historiogràfic, des de l’any 2010, i amb l’impuls de l’Elsa Peretti Foundation primer i de la Nando and Elsa Peretti Foundation, Delegació a Catalunya, després, s’estan efectuant unes primeres recerques documentals en els llibres de registre de les notaries que van existir a la ciutat de Girona entre el final del segle XV i les primeres dècades del XVI.

 

Les prospeccions han abastat tota la diversitat de contractes propis de la documentació notarial: capbrevacions, establiments emfitèutics, compravendes, testaments, capitulacions matrimonials, etc. Els resultats d’aquests primers treballs han estat plenament encoratjadors: s’han pogut identificar més de quatre-centes escriptures atorgades per habitants de Sant Martí Vell o bé relacionades amb activitats i negocis que hi van tenir lloc; i s’ha pogut completar l’edició d’aproximadament la meitat dels documents. La intervenció ha permès treure a la llum tot un repertori d’informacions inèdites de temàtica molt diversa, referides tant a la vida privada i familiar com a la pública i col·lectiva.

 

Entre aquestes últimes dades, s’han de destacar les que informen sobre el funcionament polític de la població, especialment sobre l’exercici de la jurisdicció reial i l’organització del govern municipal, aspectes que fins al moment resultaven totalment desconeguts; i, entre les notícies de caràcter econòmic, les relatives a la producció i el comerç de pastell a càrrec de la família Gempere. També s’han identificat les principals senyories alodials que detenien drets dominicals al lloc: el benefici de Santa Maria que Brunissenda de Gironella va fundar al segle XIII al monestir de Sant Daniel de Girona i la petita senyoria laica dels Flaçà, família radicada al paratge del Ginestet.

 

En el futur, el projecte preveu l’ampliació de la recerca documental a altres fons i col·leccions d’arxiu i a nous trams cronològics.

 

Objectius:

 

Identificar en fons i col·leccions arxivístics documents referits a la localitat de Sant Martí Vell datats entre els segles XI i XVI.

 

Editar les escriptures localitzades.

 

Metodologia:

 

La recerca de les actes es du a terme en fons documentals de naturalesa diversa, tant civils (notarials, patrimonials, reials) com religiosos (monacals, episcopals, parroquials), de titularitat pública i privada.

 

L’edició de les escriptures es realitza en forma de regest i d’acord amb els criteris que la Comissió Internacional de Diplomàtica va establir per a l’edició de documents medievals (1984). Els regestos s’acompanyen d’un índex de persones i d’altres repertoris de llocs, institucions i tipus documentals. 

Capbreu del donzell Guillem de Flaçà, senyor de la casa del Ginestet de Sant Martí Vell (any 1456) (Arxiu Històric de Girona. Fons de la notaria de Girona-1, 479, f. 68)

imatge-1-dipl.jpg

Detall del campanar de l’església de Sant Martí Vell

imatge-2-dipl.jpg

Detall de la volta de la nau de l’església de Sant Martí Vell

imatge-3-dipl.jpg

Frase Negra