RECERCA

Línies de Recerca

Des de la seva creació el 2006 l’ICRPC, els seus grups de recerca i els seus investigadors han dut a terme un conjunt ampli d’activitats. Celebració i organització de seminaris i simposis, participació en seminaris i congressos d’àmbit nacional i internacional, presentació de comunicacions i ponències, celebració de conferències especialitzades, realització d’estudis i publicacions de caràcter monogràfic, realització d’estudis pràctics de museografia i impuls d’una col·lecció acreditada de publicacions que inclou una sèrie de monografies i una sèrie de conferències. No cal oblidar l’impuls de la socialització de la recerca amb accions diverses de comunicació científica adreçades a un públic no especialitzat, un dels elements prioritaris exigits a centres de recerca en línia amb l’actual programa europeu Horizon Europe.

Els camps de la recerca s’han centrat en treballs d’arqueologia, antropologia, art i història de l’art, patrimoni arquitectònic i memòria, museologia i museografia, cultura tradicional i popular i ús social del patrimoni.

L’Institut té com a objectiu mantenir i ampliar els seus camps de recerca i esdevenir un centre de referència dels estudis patrimonials a Catalunya amb la perspectiva àmplia de totes les implicacions i de tots els debats al voltant del patrimoni.

És per això que l’ICRPC ha de prioritzar les seves línies de recerca per tal d'assolir la màxima eficàcia, visibilitat i transcendència. Sempre a partir d’una consideració bàsica: el sentit contemporani de la socialització del patrimoni.


linies
Amb aquests paràmetres de partida l’ICRPC dedicarà la seva recerca,
promoció, divulgació i anàlisi dels usos del patrimoni, en les línies següents
 • Patrimoni Material

  El patrimoni material

  En el marc del patrimoni material les línies de recerca s’orientaran a:

  1. Les societats prehistòriques, protohistòriques i antigues i el seu llegat
  2. La producció artística de les èpoques medieval i moderna.
  3. El patrimoni arquitectònic, producció material i producció intel·lectual.
  4. L’arquitectura industrial i la patrimonialització dels espais industrials i portuaris obsolets.
  5. Els usos del patrimoni. Patrimoni i equipaments culturals.
  6. Criteris de conservació i rehabilitació del patrimoni.
  7. La destrucció del patrimoni. El patrimoni en temps de guerra.
  8. Patrimoni i memòria. Patrimoni i propaganda. 
  9. L’impacte econòmic del patrimoni.
 • Patrimoni Material

  El patrimoni immaterial

  En el marc del patrimoni immaterial:

  1. El canvi econòmic i el canvi social
  2. Les festes populars i tradicionals
  3. Religiositat i costums.
  4. Les societats tradicionals en un món en canvi.
  5. L’impacte del turisme i la industrialització en les poblacions del litoral.
  6. La pesca, història, memòria i els reptes del futur.
 • Patrimoni Material

  Les eines d’acció i d’anàlisi del patrimoni.

  Pel que fa les eines d’acció i d’anàlisi amb el patrimoni:

  1. Inventaris, catàlegs i repertoris de centres, instituts, departaments, estudis, equipaments, del patrimoni de Catalunya.
  2. Catàlegs sectorials i territorials de l’art i el patrimoni.
  3. Bases de dades de bones pràctiques amb el patrimoni
  4. Els públics. Estudi i anàlisi. Definició d’estratègies per a la captació de nous públics.
  5. L’aplicació de les noves tecnologies a la recerca, difusió, socialització i avaluació dels usos del patrimoni

Naturalment tots aquests apartats tracten de presentar una mínima sistematització de les opcions de recerca, producció i intervenció de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Convé però concretar que en el marc dels grups de recerca i de les activitats del personal de l’Institut hi ha uns àmbits de priorització associats ja a aportacions econòmiques, contractes i ajuts que ja han estat atorgats a l’Institut.


La mateixa consideració patrimonial té orígens diversos i sovint subjectius; des de la mateixa producció artística de caràcter individual, les obres del patrimoni material més directament dedicades a usos i funcions vinculades amb la col·lectivitat, les realitzacions col·lectives de la cultura tradicional i popular, la transmissió del patrimoni, la seva reutilització, el seu espoli, la sistemàtica dialèctica de construcció, destrucció i reconstrucció ens interpel·len amb un ventall de qüestions intel·lectuals que reclamen una atenció preferent.

Ens convé lligar el patrimoni a la societat, a les societats, a la història, als contextos socio-econòmics en què es va produir una determinada mostra patrimonial i saber per quins mecanismes unes sí i d’altres no s’incorporen a l’imaginari col·lectiu després d’una construcció culta que crea els marcs de valoració i d’interpretació.

Ens convé també establir a partir de quin moment i de quines maneres aquelles mostres del patrimoni que s’originen en les estructures del poder, perden el seu caràcter patrimonial privat, exclusiu, i esdevenen elements del patrimoni d’una comunitat.

I finalment com a síntesi de les línies generals:

 1. L’art en perill. El patrimoni en les situacions de conflicte.
 2. Destrucció i Salvaguarda del Patrimoni.
 3. Turisme i Patrimoni Cultural.
 4. Les societats tradicionals en els contextos de canvi
 5. La patrimonialització de la petjada històrica, artística, cultural i social a Catalunya.
 6. La recerca bàsica associada a l’especialitat dels investigadors de l’Institut.
 7. La cultura tradicional i popular i el seu paper en la socialització de la Catalunya Contemporània.
 8. Els públics del patrimoni cultural i, per extensió, la planificació, gestió i avaluació dels equipaments patrimonials.

Per acabar cal fer dos esments específics. El primer a propòsit de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC) que va aprovar el seu pla estratègic 2014–2016 i el seu pla d’actuacions  que ha acabat constituint al si de l’ICRPC una oficina especialitzada dotada de personal i de pressupost específic per tal de respondre a les demandes del departament de Cultura i atendre els requeriments que de forma progressiva ens puguin fer els museus i els equipaments de Catalunya. 

El segon ha deixat constància de la capacitat i de les expectatives docents de l’ICRPC. Aquesta tasca està acreditada per la presència actual dels seus investigadors en els plans docents dels Graus d’Història, Història de l’Art i Comunicació Cultural, en el Màster d’Iniciació en la Recerca en Humanitats, el Màster en Patrimoni Cultural i el Diploma de Postgrau Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials.


 

Frase Negra