Nota legal

El domini: http://www.icrpc.cat és propietat de l'empresa Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni i Cultura, amb el NIF G17924978. El domicili de l'empresa és Edifici Pia Almoina, Plaça de la catedral, 8, 17004 Girona. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el 972 486 158 o l'e-mail:icrpc@icrpc.cat

Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni i Cultura.

Responsabilitat en els enllaços:

Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni i Cultura inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni i Cultura no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Protecció de dades:

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE) 2016/679, l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni i Cultura amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Edifici Pia Almoina, Plaça de la catedral, 8, 17004 Girona, Ref. Protecció de dades o bé enviar un correu a comunicacio@icrpc.cat.

Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a l'apartat "Transparència" d'aquesta web trobareu tota la informació sobre l'ICRPC per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

https://icrpc.cat/cat/transparencia.html

L’Institut Català de la Recerca en Patrimoni Cultural, amb domicili a plaça de la catedral 8, CP 17004 de Girona, amb NIF núm. G-17924978 , inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2377, és una entitat de dret públic, creada per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona, amb personalitat jurídica pròpia i independent, que actua en règim de fundació i gaudeix d’autonomia en la seva organització i capacitat plena per a l’exercici de les seves finalitats. L’ICRPC forma part integrant del sector públic de la Generalitat de Catalunya amb el qual es relaciona a través del Departament de Recerca i Universitats..

L’Institut desenvolupa la seva tasca a partir de la col·laboració i les sinergies amb les universitats i institucions de recerca de Catalunya que treballen en el mateix camp, amb l’objectiu d’esdevenir un referent científic internacional en aquest àmbit. Com a centre de recerca ha establert línies i programes d’investigació i està dotat de personal investigador.

L’ICRPC té la consideració de centre de recerca de Catalunya reconegut com a centre CERCA, de conformitat amb la RESOLUCIÓ EMC/971/2020, de 5 de maig, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya com a centres CERCA (DOGC núm. 8133 - 14.5.2020), essent-li d’aplicació el règim jurídic per a aquesta tipologia de centres recollida al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i la resta de normativa de la Generalitat de Catalunya aplicable als centres CERCA

Entre els seus objectius i finalitats, a partir de la recerca en l’àmbit del patrimoni cultural, l’Institut té com a missió impulsar i desplegar accions de recerca bàsica, transferència i socialització del coneixement, acompanyades d’accions de formació sobre patrimoni cultural per proporcionar a la societat, i d’una manera especial a la societat catalana, elements d’anàlisi sobre la seva herència històrica i cultural i sobre les seves relacions socials actuals i futures.

Així mateix, són finalitats de l’Institut, entre d’altres, desenvolupar recerca aplicada realitzant programes, projectes, planificacions, informes, diagnosis i propostes diverses d’actuacions en el camp del patrimoni cultural, i constituir un centre consultor en matèria de patrimoni cultural per a les administracions públiques

Frase Negra