CATALAN INSTITUTE FOR CULTURAL HERITAGE

The Catalan Institute for Cultural Heritage Research (ICRPC)

Founded in 2006 by the Government of Catalonia and the University of Girona, the Catalan Institute for Cultural Heritage Research (ICRPC) aims to focus on the heritage handed down to us, the residue of time and civilizations, the thread of memory.

 

Currently, since 2013 the ICRPC is headed by Professor Dr. Joaquim Nadal and the technical direction of Dr. Joan Bosch. Since 2013 the Institute has incorporated new lines of study following the international projection from a research carried out in Catalonia.


The center was directed by Dr. Gabriel Alcalde and the technical direction of Dr. Josep Burch during an initial phase (2007-2013) 


We recognise the universal dimension of cultural heritage,examine both tangible and intangible heritage, and follow the guidelines of UNESCO and otherinternational organizations in this area, including the International Council of Museums(ICOM).

Heritage is the evidence of the evolution of human societies that has reached us.It has a documentary, physical and intangible value that helps us to identify and define the profile of civilizations and societies.

In Catalonia, the accumulated traces and remains take on a special dimension, associated with the historical, social, institutional and cultural evolution of our region. Sites, monuments and centres form a rich, extensive network that reflects successive processes of heritagization.

Research at the ICRPC is focused on this heritage:on its study, its uses, new processes of heritagization, the visitors that come to see it, and the attraction of new vistors.

We carry out both basic and applied research.The aim of this combination is to provide the main tools for defining a map, a report, an inventory and the corresponding cataloguing of Catalan heritage, and promote its dissemination, study and internationalization.

Studies on the research areas of the Institute’s team and members, and those comissioned by institutions and individuals, comprise the ICRPC’s experience in its almost ten years of existance, and define its future research areas.

The ICRPCdoes not overlook the essential task of presenting and communicating research to society, through projects and activities promoted and carried out by the Institute.

With its headquarters in Girona and an aim to cooperate with all research centres and academic institutions in Catalania and further afield, the ICRPC, which has its own line of publications, strives to actively participate in the basic discussion of cultural heritage, which is considered an essential factor in the cultural and historical dimension of Catalonia.

The Institute’s objective

To be a leading centre in the field of cultural heritage research, through scientific work based on criteria of excellence, openness and the interrelation of the Institute with other reseach groups in the area of cultural heritage and other scientific fields.


linies

WHAT DO WE DO?

Our mission

Our mission is to undertake cultural heritage research that contributes to society, and Catalan society in particular, by providing analyses of its historical and cultural heritage, and its current and future social relations.
Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya

Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya2014 SGR 772
Coordinador/a: Joaquim Nadal Farreras
Modalitat: GRE


Membres: Joaquim Nadal i Farreras, Joan Bosch i Ballbona, Eduard Carbonell,Gemma Domènech Casadevall, Eliseu Carbonell Camós,  Antonio Rojas Rabaneda, Xavier Ulled Bertran.

 

CAssociated members: Nina Krammerer, Rosa María Gil, Mauro Sales.


Objectiu 1

Impulsar una recerca d’alt nivell en patrimoni cultural.

El primer objectiu del grup de recerca està vinculat a l’elaboració de treballs científics de qualitat centrats en el camp del patrimoni cultural, tant aquells que tenen com a objectiu principal l’ampliació de les fronteres del coneixement, sense relació directa amb la producció de serveis relacionats, com aquells que poden tenir una aplicació directa per part de les institucions i ens que operen en aquest camp.

Per efectuar això el grup impulsarà la captació i atracció de talent, especialment pel que fa els investigadors sèniors i postdoctorals.

En el context d’aquesta recerca el grup es donarà a conèixer a conèixer a  institucions i entitats nacionals i internacionals. La visualització del treball del grup de recerca ha de permetre establir vincles amb aquesta agents amb l’objectiu d’impulsar la recerca i la seva aplicació en el camp del patrimoni cultural. Aquests vincles són els que aportaran valor social a l’activitat que realitza el grup, la qual cosa permetrà assolir el valor afegit necessari per tal de consolidar el grup de recerca com un equip de referència en el camp del patrimoni cultural.

 

Objectiu 2

Potenciar programes de formació d'alt nivell especialitzats en el camp del patrimoni cultural en general o en qualsevol dels seus àmbits.

Un dels objectius del grup és la formació d’alt nivell en patrimoni cultural. Aquest objectiu es concreta amb la participació dels membres del grup en la formació permanent i reglada que s’efectuï a les universitats de Catalunya i a nivell internacional en aquest camp. L’establiment d’una col·laboració estable i duradora amb les universitats catalanes per al desenvolupament d’estudis de postgrau en el camp del patrimoni cultural serà un dels objectius del grup en aquesta etapa.

 

Objectiu 3

Incrementar la valorització del patrimoni cultural en la comunitat científica i en la societat en general a fi d’incidir en la realitat actual.

Un dels objectius pel període 2014-2018 serà la transferència del coneixement des del grup de recerca cap a la societat. Per això, el grup, durant aquesta etapa, es dotarà dels instruments necessaris per fer efectiva aquesta transferència. En aquest línia, l’ús de les TIC esdevindrà fonamental per arribar al màxim de persones i territoris però també haurà d’anar acompanyada d’activitats que podem considerar més tradicionals on el contacte amb el capital humà que podrà aportar el grup ha de ser fonamental per assolir aquest objectiu estratègic.

 

Objectiu 4

Creació de xarxa amb altres centres de Catalunya que treballin en l’àmbit del patrimoni cultural i iniciar el desenvolupament de relacions amb centres d’Espanya, Europa i d'arreu del món que treballin en aquest àmbit.

En aquest període el grup establirà vincles amb centres, l’objectiu dels quals sigui o bé la recerca en patrimoni cultural o la producció de serveis en aquest mateix àmbit. Aquesta relació, que ha de ser intensa en el territori català, també ha de tenir el seu corresponent a nivell internacional, especialment l’europeu. En l’àmbit català, la participació conjunta entre investigadors del grup i professionals del camp del patrimoni cultural ha de fer possible situar el grup en una posició de lideratge. Pel que fa l’àmbit internacional, la possibilitat de participar conjuntament amb projectes europeus, especialment en el marc d’Horizon 2020,  i també la d’oferir la possibilitat de participar investigadors d’altres països en la recerca efectuada en el marc del grup enriquirà i potenciarà, per tant, la recerca pròpia.

 

Objectiu 5

Internacionalització de la recerca realitzada pel Grup de Recerca.

Els resultats de la recerca obtinguts pels investigadors de el grup de recerca no tenen un objectiu estrictament local sinó que és obvi que la seva recerca s’ha de moure en paràmetre territorials més amplis, per l’enriquiment de la pròpia recerca que aquest fet aportarà. Per tant, en aquest període 2014-2018 el grup impulsarà la internacionalització de la recerca efectuada pels investigadors de l’ens a través de la concreció de línies d’actuació que permetin assolir aquest objectiu.

Patrimoni cultural, patrimoni històric, patrimoni artístic, patrimoni etnològic, patrimoni literari, art en perill, reutilització del patrimoni, canvi d'usos del patrimoni

Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya

Frase Negra